Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Jun 2020 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dogodki

Odprt razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 -2014

Odprt razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 -2014

The Slovene Enterprise Fund published Public call P4 – Co-financing new technological equipment in the years 2013-2014 in the Uradni list RS, no. 52/2013, dated 6.21.2013.

The purpose of the call is to promote initial investments into tangible and intangible assets, namely those, which are associated to the extension growth of the company for the new additional products or for fundamental changes in the general production process of the company.

Call goals

 • to promote investment activities of the micro, small and medium-sized enterprises in order to increase their competitiveness on the global market,
 • to encourage more balanced regional development in Slovenia in the EU,
 • to enable micro, small and medium-sized enterprises to obtain a certain percentage of the grant to finance the purchase of new technological equipment of the investment costs.

Eligible applicants are: micro, small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as SME), which are organised as a company or individual private entrepreneur with at least 1 employee and a maximum of 249 employees * on a date 12.31.2012, and have an annual turnover under 50 million EUR, and/or a total annual balance sheet under 43 million EUR, unless the company is not excluded from participation on the restrictions basis of the call. It is also taken in account Commission Regulation (EC) No. 800/2008, August 6, 2008 (published here).

The grant can be approved for only the eligible costs of operations (the material investments: purchase of machinery, the hardware and the intangible investments – purchase the software up to a maximum of 40,000 EUR), resulting from the application date until the date 09.05.2014. All events related to the implementation of the operation such as arranged orders, signature/stipulation of the contract, advance payments, deposits, issue an invoice for the advance payment, invoices, may be carried out after the submission of the application to this call.

The co-financing rate of eligible costs:

 • Micro- and small enterprises up to 50 %, the maximum co-financing 250.000 EUR.
 • Medium-sized companies up to 40 %, the maximum co-financing 200.000 EUR.
 • Transportation companies up to 30 %, the maximum co-financing 150.000 EUR.

The deadline for the submission of the application is 9.5.2013.

More information of the call, conditions and criteria for the evaluation you can find here.

Open call documentation is available here.

Note:

*In the case when applicant is an individual private entrepreneur, the responsible person for the operation – the owners are not included in the number of employees.Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 52/2013 z dne, 21.6.2013 objavil razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Cilji razpisa

 • spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in srednje velikih podjetij z namenom povečati njihovo konkurenčnost na globalnem trgu,
 • spodbuditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v območju EU,
 • omogočiti mikro, malim in srednje velikim podjetjem pridobitev določenega odstotka subvencij za financiranje nakupa nove tehnološke opreme od investicijskih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi* na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa. Upošteva se tudi Uredba Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgust 2008 (objavljena tukaj).

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije (materialnih investicij: nakup strojev, strojne opreme in nematerialnih investicij – nakup programske opreme do največ 40.000 EUR), nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis do 05.09.2014. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov:

 • mikro in mala podjetja do 50%, največje sofinanciranje 250.000 EUR,
 • srednje velika podjetja do 40%, največje sofinanciranje 200.000 EUR,
 • podjetja iz sektorja transporta do 30%, največje sofinanciranje 150.000 EUR.

Rok za oddajo vloge: 5.9.2013

Več o razpisu, razpisnih pogojih in merila za ocenjevanje si lahko preberete tukaj.

Celotna razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Opomba:
*V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov, nosilci dejavnosti – lastniki niso vključeni v število zaposlenih.