Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

SID banka objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij

SID banka objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij

SID Bank published on the website two financial services for small and medium-sized enterprises.

1. Financing of SME’s investments in research, development and innovation 2013-2014

 • Loans with a value of EUR 30.000 to 100.000.

2. Financing of SME’s investments in research, development and innovation 2013-2014

 • Loans with a value of EUR 100.001 to 1.000.000

SID Bank will hold applications from October 14th 2013 on their website https://vloge.sid.si.

Who may obtain the loan

The loan can be obtained by a legal person of private law established in the Republic of Slovenia, established and is operating according to the Companies Act (ZGD-1) and according to following conditions:

(a) size of the company falls within a category of the SME¹;
(b) company is not in financial difficulties²;
(c) does not have outstanding liabilities arising from the statutory duties according to the latest available data of the Tax Administration of the Republic of Slovenia;
(d) does not have an outstanding recovery order following a previous decision of the European Commission, declaring the aid as illegal and incompatible with the common market;
(e) does not operate within exclusive sector (these sectors are specified under the special conditions); and
(f) fulfils the following conditions according to the latest available financial reports submitted to AJPES:

 • the ratio of net financial debt and EBITDA amounts to a maximum of 5.0,
 • the ratio of financial debt and equity amounts to a maximum of 3.0,
 • the ratio of EBITDA and financial expenses from financial and operating liabilities shall be at least 1,5;

(g) has been operating for at least two full financial years (24 months), or has the accounts of two full financial years;
(h) the average number of employees is at least 3.0 in accordance with the latest available accounts of beneficiary, submitted on AJPES,
(i) satisfies the other conditions of  SID bank, which are specified in the special conditions.

Conditions are explained in details in The special conditions of financing of small and medium-sized enterprises (PPfpMSP).

Notes:

 1. Small and medium-sized enterprise is a category of beneficiary, as defined in Annex 1 of the Commission Regulation (EC) No. 800/2008 800/2008 800/2008 dated 8.6.2008 (Official Journal of the EU, no. L 214/3).
 2.  Company in difficulty is beneficiary according to the Community guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (Official Journal of the EU 2004/C 244/02).

 

Additional informations:

If you have any questions for which you cannot find answers in the published documentation, please contact us on tel. no. 01/ 2007 480 or send us an e-mail address: msp@sid.si .SID banka je na spletni strani objavila dva programa financiranja malih in srednje velikih podjetij iz Posojilnega sklada za MSP:

1. Razvojno – spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013 -2014 

 • za kredite v vrednosti od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

2. Razvojno – spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013 -2014

 • za kredite v vrednosti od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR.

Vloge podjetij bo SID banka pričela sprejemati od 14. oktobra 2013 dalje, in sicer izključno na spletni strani https://vloge.sid.si

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP1;
(b) ni podjetje v težavah2;
(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);
(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

 • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
 • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
 • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Podrobneje so pogoji razloženi v Posebnih pogojih financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP)

Opombe:
1 Malo in srednje veliko podjetje pomeni kategorijo velikosti upravičenca, kot je opredeljena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008 (Uradni list EU, št. L 214/3).
2 Podjetje v težavah pomeni upravičenca v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU 2004/C 244/02).

Dodatne informacije 

V primeru morebitnih vprašanj, na katera ne najdete odgovorov v objavljeni dokumentaciji, prosimo pokličite na tel. št. 01/ 2007 480 ali pošljite vaše vprašanje na elektronski naslov: msp@sid.si.