Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

Še 6 dni za prijavo v program Master of Start:ups

Še 6 dni za prijavo v program Master of Start:ups

mstart

The Master of Start:Ups is a intensive five-week entrepreneurial modular program which includes the full of state-of-the-art findings on building start-up companies according to the “The Lean Start-up” and “Business Model Generation” methods, will begin on November 13th 2013. Entrepreneurial groups, entrepreneurs and individuals with innovative entrepreneurial ideas may submit their application until October 28th 2013.

In addition to the simple and clear presentation of theoretic contents, the core of the programme is dedicated to practical work on developing the company’s business idea. The programme obtained grant financing and therefore is free of charge for the participants.

Program lasts five weeks. It includes ten content modules: The Entrepreneur and Lean and Agile Company; Problems, Market types and Company types; Custumers Discovery; Minimum Viable Product; Pivot; Design, User Experience and Marketing; State-of-the art Company Management; Innovation Accounting; Company Financing and Investment; The Business model and Canvas.

There will be intensive workshops held on every Wednesday. It will include theoretical bases, cases studies and specific work in developing a business idea. At the end of each workshop, all participants are given homework, a plan for the next workshop and present their results at the next workshop.

The Master of Start:ups programme is intended for all innovative companies with global ambitions and willingness to build their start-up companies using the latest methodologies. Intensive workshops require commitment to the realization of the idea and active participation of the team in developing process. That can bring rapid and remarkable progress of the companies in just a few months” said Blaž Kos, Head of the Start:up the Geek House.

Benefits of the program:

  • The tools are presented clearly and simply, meaning that no prerequisite knowledge of entrepreneurship is necessary.
  • The programme is intended for all knowledge-based companies, not only “Silicon Valley IT” type companies.
  • Contents provide a full overview of traditional and state-of-the-art methods.
  • Cooperation in the programme opens the door to benefiting from the full spectre of the national ecosystem.
  • The assistant can be provided to participants in obtaining grants an incentive (P2, etc.) and other sources of funding.
  • Programme participants can obtain a mentor in partnership with the Go:Global Slovenia programme.
  • Participants will get a possibility of using Start:up the Geek House Co-working spaces for three months, completely free of charge
  • Program is subsidised.

The programme is intended for all ambitious entrepreneurs with high added value know-how with the goal to become familiar with state-of-the-art methods of building a company. Participants must take part in at least 80% of lectures and actively take part in the weekly work. The entrepreneur must be 100% committed to realizing his or her entrepreneurial idea.

The programme is implemented by entrepreneurial advisors and experts with many years of experiences with counselling in developing start-up companies. Blaž Kos, Urban Lapajne, Matej Rus and Barbara Podlesnik will help participants to develop their entrepreneurial ideas. In each module there will be also guests, successful entrepreneurs or experts who have in-depth know-how from the content of each module.

There is a limited number of entrepreneurial teams that can participate in the program Master of Start:ups due to the quality of work. Organizers exercise the right to choose the most suitable companies on the basis of the registration forms. The deadline for the application is 10. 28.2013! Details and application form can be found on the website of Start:up the Geek House.

Master of Start:ups takes place within the program Start:up the Geek House, it is implemented by the members of Initiative Start:up Slovenia. RC IKT is is also a partner. Program helps members to exercise measures outlined in the strategic document for the entrepreneurial breakthrough of Slovenia – Start:up manifesto. Companies included in the implementation of the programme in the current and following year may obtain free services because of INO project/programme of university incubator, which is co-financed by Ministry of Economic Development and Technology and Public Agency SPIRIT Slovenia.mstart

Intenzivni podjetniški pettedenski program Master of Start:ups, ki zajema celoten spekter najsodobnejših znanj s področja gradnje start-up podjetij po t.i. »The Lean Start-up« in »Business Model Generation« metodologijah, se bo pričel že 13. novembra 2013. Podjetniške skupine, podjetniki in posamezniki z inovativno podjetniško idejo lahko svojo prijavo oddajo le še do 28. oktobra 2013.  

Modularno zasnovan program, poleg jasne predstavitve teoretičnih okvirov, udeležencem ponuja predvsem praktično delo na razvoju njihove poslovne ideje. Program je subvencioniran, zato je udeležba brezplačna. 

Program traja pet tednov, v katerih se predela deset vsebinskih zaokroženih modulov: Podjetnik ter vitko in agilno podjetje; Problemi, tip trga in tip podjetja; Odkrivanje strank; Minimalno sprejemljiv produkt; Pivot; Dizajn, uporabniška izkušnja in marketing; Sodobne metode managementa podjetij; Inovacijsko kalkuliranje; Financiranje podjetja in investicija; Poslovni model in kanvas.

Vsako sredo bo potekala večurna intenzivna delavnica, ki vključuje teoretični okvir, praktične primere in nato konkretno delo na razvoju poslovne ideje. Ob zaključku vsake delavnice, bodo udeleženci dobili domače zadolžitve, rezultate pa predstavili na naslednji delavnici. 

»Izobraževalni program Master of Start:ups je namenjen vsem inovativnim podjetjem, ki imajo globalne ambicije in želijo graditi svoja start-up podjetja po najnovejših metodologijah. Intenzivne delavnice zahtevajo zavezo k realizaciji ideje in aktivno sodelovanje ekipe na razvoju, kar prinese hiter in izjemen napredek podjetja zgolj v nekaj mesecih« je povedal Blaž Kos, vodja programa Start:up Geek House.

Prednosti programa : 
• Orodja so enostavno in jasno predstavljena, tako podjetniška predznanja niso potrebna.
• Program je namenjen vsem na znanju temelječim podjetjem, ne zgolj »silicon valley IT« tipu.
• Vsebinski sklopi zajemajo celostni pregled metodologij, tako klasičnih, kot sodobnih.
• Sodelovanje v programu omogoča koriščenje celotnega spektra vsebin nacionalnega ekosistema.
• Vključenim v program pomagamo tudi do subvencij (P2) in drugih virov financiranja.
• V sodelovanju s programom Go:Global Slovenia udeleženci v programu pridobijo tudi mentorja.
• Vključeni v program, bodo imeli na voljo trimesečno uporabo Start:up Geek House Co-working prostorov popolnoma brezplačno.
• Program je subvencioniran.

Program je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, z znanjem z visoko dodano vrednostjo, ki želijo pridobiti celostno znanje s področja sodobnih metodologij gradnje podjetja. Obvezna je udeležba na vsaj 80 % predavanjih ter aktivno tedensko delo in 100 % zaveza podjetnika k realizaciji podjetniške ideje.

Program izvajajo podjetniški svetovalci in strokovnjaki, ki imajo večletne izkušnje s svetovanjem pri razvoju start-up podjetij. Z udeleženci bodo aktivno razvijali podjetniške ideje Blaž Kos, Urban Lapajne, Matej Rus in Barbara Podlesnik. Na vsakem modulu bodo prisotni tudi gostje, uspešni podjetniki ali strokovnjaki, ki imajo poglobljeno znanje iz vsebine posameznega modula.

V program Master of Start:ups bo zaradi kakovosti dela sprejetih omejeno število podjetniških ekip. Organizatorji si pridržujejo pravico, da na podlagi oddane prijavnice sami izberejo najbolj primerna podjetja za vključitev v program. Rok za prijavo je 28.10.2013! Podrobnosti programa in prijavni obrazec najdete na spletni strani Start:up Geek House.

Master of Start:ups poteka v okviru programa Start:up Geek House, ki ga izvajajo člani Iniciative Start:up Slovenija, katere partner je tudi RC IKT. Skozi program člani uresničujejo začrtane ukrepe iz strateškega dokumenta za podjetniški preboj Slovenije – Start:up Manifesta. Podjetja vključena v izvajanje programa v tekočem in naslednjem letu lahko pridobijo brezplačne storitve preko INO projekta oziroma programa univerzitetnega inkubatorja, ki ju sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija SPIRIT Slovenija.