Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

Otvoritev obnovljenih prostorov RC IKT in predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

Otvoritev obnovljenih prostorov RC IKT in predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

otvoritev1

Kranj, May 21, 2014 – The Development Centre for Information and Communication Technologies (RC IKT) with the renovated premises establishes a new entrepreneurial and technological innovation ecosystem of the national importance. The opening event was also the opportunity for the presentation of achievements of Development Centres of the Slovenian Economy, which have been established in the operation programme »Development Centres of Slovenian Economy – 2010 and co-financed by the European Regional Development Fund and Ministry of Economic Development and Technology . The opening event was concluded with a round table. Experts discussed about the perspective of the Slovenian economy till the year 2020.

17 Development Centres – 120 international registrations of the intellectual property rights

RC IKT hosted representatives of all 17 Development Centres of the Slovenian Economy at the opening event. Most of the results and the effects of all Development Centres will be visible at the time of the completion of the programme operation by the end of 2014, when results of the research and development will be visible on the market. At the beginning of the operation programme Development Centres set high goals, which were 130 registrations of the international intellectual property rights, over 200 new businesses and a high added value cumulative that will exceed by more than 50 % of the subsidy investment. The Slovene government earmarked more than 179 million subsidies since 2011. At this moment Development Centres have almost 800 highly qualified employees that generate a 30% higher added value than the national average. From the beginning of the operation were registered more than 125 international intellectual property rights and established over 40 start-ups.  “Development Centres have become an example of a good practice of the public-private partnership and therefore it is necessary to continue to promote and strengthen their operations. The results show the strategic development orientation towards key industries and employment of high-skilled workers,” explained Mr. Miloš Šturm, the president of the UO Regional Chamber of Commerce.

In Kranj national specialists of the ICT

The Development Centre for ICT in Kranj is the only specialised technological park for the ICT sector in Slovenia and the only technology park in the Gorenjska region. “Knowledge, experience and resources brought together 5 partners – Iskratel, Technology park Ljubljana, ICT Technology Network, SINTESIO and Borea in In April 2011. They founded RC IKT with a clear vision to become entrepreneurial and technological innovation ecosystem, the first choice for the business development in the field of information and communication technologies in the wider region Alpe-Adria ,” explained the mission of the RC IKT, Mr. Roman Kužnar, phD., CEO of the RC IKT.

RC IKT regularly carries out national entrepreneurial support programs, from business ideas development to global start-ups. In the last two years 38 companies, 15 of them star-ups, become members of the technology park. Only in 2013, the technology park carried out over 100 consultancies and mentorships and so provided a direct support for development of 35 companies. 60 entrepreneurship workshops visited over 1.000 participants. The renovation of the industrial complex and establishment of the entrepreneurial programmes and environment were possible with the help of subsidies. RC IKT provides programmes for start-up companies, their growth and penetration to the global market called Start:up Slovenia Initiative, Go:Global and Soft:land Slovenia. The brand iktX provides information and communication solutions and services.

The renovated RC IKT with total 700 jobs

In the RC IKT today, there are around 90 employees, in the technology park are nearly 40 companies with approximately 200 employees. The renovation process is not fully completed yet, there are some planned investments till the end of the year. “The first phase was concluded already in 2012, there are some issues to be implemented in the near future. Spaces that we have obtained with the renovation opened additional 150 jobs. The complete renovation of business premises in the technology park will open about 700 jobs,” said the director of RC IKT.

About perspectives of the Slovenian economy till the year 2020

The opening event gave the opportunity to Development Centres of the Slovenian Economy to demonstrate their work and results. Development Centres are the starting point of the smart specialisation strategy of the Ministry of Economic Development and Technology. At the round table experts concluded the opening event; there was a discussion of the development perspectives of the new financial perspective up to the year 2020, driven by high competitiveness, high added value and export orientation of Slovene companies. “We estimate that the objectives set by Development Centres of the Slovenian Economy at the start of the programme operation are even surpassed. Development Centres have developed many skills and competences, which are very important for the development of the Slovenian economy, in particular in perspective by the year 2020. In order to achieve goals to improve competitiveness of the Slovenian economy, it is necessary to establish a stable business environment, which will be attractive for both domestic and foreign investors. This was the purpose of the programme measures for economic growth and jobs,” said mag. Sabina Koleša, Director of the Directorate for Entrepreneurship, Competitiveness and Technology of the Ministry of Economic Development and Technology.

RC_IKT_Kranj_3672  RC_IKT_Kranj_8649

RC_IKT_Kranj_8708  RC_IKT_Kranj_8786

RC_IKT_Kranj_8811  IMG_3761otvoritev1

Kranj, 21. maj 2014 – Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije (RC IKT) s prenovljenim objektom vzpostavlja nov podjetniški in tehnološko-inovacijski ekosistem nacionalnega pomena. Današnjo otvoritev so združili s prvo javno predstavitvijo dosedanjih dosežkov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki so bili ustanovljeni v okviru operacije »Razvojni centri slovenskega gospodarstva – 2010 ter sofinancirani s strani Evropskega regionalnega sklada za razvoj in MGRT. Slavnostni dogodek so zaključili z okroglo mizo na kateri so strokovnjaki razpravljali o perspektivah slovenskega gospodarstva do leta 2020.

17 razvojnih centrov – 120 mednarodnih prijav intelektualne lastnine

Na današnjem dogodku je RC IKT gostil predstavnike vseh 17 Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva. Večina rezultatov in učinkov delovanja RC-jev bo vidnih ob zaključku operacije do konca leta 2014, ko bodo rezultati raziskav in razvoja vidni na trgu. Razvojni centri so si zastavili visoke cilje, in sicer ustvariti 130 mednarodnih prijav intelektualne lastnine, preko 200 novih podjetij ter ustvariti kumulativno dodano vrednost, ki bo investicijo subvencije presegla za več kot 50%. Država je RCSG-jem namenila subvencijo  v vrednosti dobrih 179 milijonov evrov od leta 2011.  Že sedaj zaposlujejo skoraj 800 visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki v povprečju ustvarjajo za 30% višjo dodano vrednost od slovenskega povprečja. Od začetka operacije so prijavili več kot 125 mednarodnih prijav intelektualne lastnine in pomagali pri zagonu preko 40 novih podjetij. »Razvojni centri so se pokazali kot primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva, zato je potrebno njihovo delovanje še naprej spodbujati in krepiti. Rezultati dela se kažejo v usmerjenosti v strateški razvoj v ključnih industrijah in v zaposlovanju visoko kvalificiranih delavcev,« dodaja Miloš Šturm predsednik UO območne zbornice GZS.

V Kranju nacionalni specialisti za IKT

Razvojni center IKT v Kranju je edini specializirani Tehnološki park za IKT v Sloveniji, ter edini tehnološki park na Gorenjskem. »Aprila 2011 je svoje znanje, izkušnje in vire združilo 5 družbenikov – Iskratel, Tehnološki park Ljubljana, Zavod tehnološka mreža IKT, Sintesio in Borea ter ustanovilo RC IKT z jasno vizijo, da postane podjetniško-tehnološko inovacijski ekosistem, ki naj bo prva izbira za podjetniški razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij v širši regiji Alpe-Adria,« je opredelil poslanstvo prenovljenega centra dr. Roman Kužnar, direktor RC IKT.

RC IKT redno izvaja nacionalno podporne programe, od razvoja ideje do globalnega preboja. V dveh letih so k sodelovanju privabili 38 podjetij, od tega 15 star-up podjetij. Samo v letu 2013 so izvedli preko 100 svetovanj in mentoriranj ter tako nudili neposredno podporo razvoju 35-im podjetjem. Podjetništvo so na 60ih dogodkih približali preko 1.000 udeležencem. S pomočjo subvencije so izvedli prenovo industrijskega kompleksa in zgradili celoviti program podjetniškega in podpornega okolja. Za nova podjetja zagotavljajo programe za zagon, rast in prodor na globalne trge v okvirih Iniciative Start:up Slovenia« in »Go:global«, ter pod lastno blagovno znamko Soft:land Slovenija. Informacijske in komunikacijske rešitve in storitve pa predstavljajo pod blagovno znamko iktX.

Prenovljen RC IKT s skupno 700 delovnimi mesti

RC IKT danes zaposluje okoli 90 zaposlenih, v tehnološkem parku deluje že skoraj 40 podjetij, ki zaposlujejo približno 200 ljudi. »Prenova centra še ni v celoti zaključena, ostalo nam je še nekaj začrtanih investicij. Prvo fazo smo zaključili že leta 2012, ostalo bomo izpeljali v bližnji prihodnosti. Prostori, ki smo jih pridobili s prenovo, omogočajo dodatnih 150 delovnih mest, z dokončanjem prenove vseh poslovnih prostorov pa bo v Tehnološkem parku na voljo skupno okoli 700 delovnih mest,« je dejal direktor RC IKT.

O perspektivah slovenskega gospodarstva do leta 2020

Današnji dogodek je priložnost, da ob skorajšnjem zaključku operacije RCSG-ji predstavijo svoje delo in rezultate. Razvojni centri so zgodnji nastavki strategije pametne specializacije MGRT-ja, ki je v pripravi. Na okrogli mizi, s katero so strokovnjaki zaključili srečanje, je potekala razprava o razvojnih perspektivah v novi finančni perspektivi do leta 2020, ki spodbuja predvsem visoko konkurenčnost, visoko dodano vrednost in izvozno naravnanost slovenskih podjetij. »Ocenjujemo, da so cilji, ki so si jih zastavili RCSG-ji ob začetku delovanja, celo preseženi. V razvojnih centrih so se razvila mnoga znanja in kompetence, ki so zelo pomembne za razvoj slovenskega gospodarstva, zlasti v perspektivi do leta 2020. Za doseganje cilja izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je potrebno vzpostaviti stabilno poslovno okolje, ki bo privlačno tako za domače, kot tudi tuje investitorje. To pa je tudi bil namen Programa ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta,« je povedala mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

RC_IKT_Kranj_3672   RC_IKT_Kranj_8649

RC_IKT_Kranj_8708   RC_IKT_Kranj_8786

RC_IKT_Kranj_8811   IMG_3761