Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2023 >>
ptsčpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dogodki

Odprta javna razpisa za semenski kapital – SK50 in SK200

Odprta javna razpisa za semenski kapital – SK50 in SK200

The Slovene Enterprise Fund has published two public tenders for the seed financing:

 •  SK50 2014 -The seed capital – The convertible loan for innovative start-up companies, max amount is 50.000 EUR
 • SK200 2014 – The Seed Capital – The equity entry for the growth of the innovative companies, max  amount is 200.000 EUR

The Public tender – The seed capital – The convertible loan innovative start-up companies, max amount is 50.000 EUR (SK50 2014)

The subject of the tender:  A seed capital as a convertible loan for innovative start-up companies

The purpose of the tender:

 • promotion of new SMEs with a rapid global growth potential and a high value-added and with the export orientation,
 • formation of start-ups and faster introduction of new technological achievements, introducing inventions and patents into the global market (the instrument linking R&R institutes, young researchers, universities, inventors with entrepreneurial practice),
 • development of the business model for SME and start-ups, and
 • encouraging networking and integration with stakeholders of the successful ecosystem which promotes successful companies (existing infrastructure of the (university) incubators, technology parks, successful entrepreneurs linking with mentorship programmes for start-up, business angels, etc. ).

Objectives of the public tender measured by after the investments return:

 • increased number of created jobs (3 new jobs for each company that receives the investment),
 • increased the added value per employee (on average 5% per company that receives the investment).

Conditions for participation: The invitation addresses micro and small enterprises that:

 • have got at least 1 employee or fewer than 50 employees and have an annual turnover and/or annual balance sheet of total sum not exceeding 10 million EUR,
 • are organized as a limited liability company (d.o.o. ),
 • are younger than three years (from the date of the registration till the date of the application).

Learn more about conditions here.

Tender value: The tender resources available for the target group SK50 are up to a maximum of 1.000.000 EUR in the 2014. The amount of the investment for each start-up is 50.000 EUR.

Deadline: The deadline for the submission of applications is 10 October 2014

Additional information are available on telephone numbers: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 and (02) 234-12-85 or by  e-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si .

Tender documentation: Tender documentation is available at the headquarters of the Slovenian Enterprise Fund and on the websites: http://www.podjetniskisklad.si/ and www.startup.si/sk50.

More information about the tender can be found here.

The Public tender – The seed capital – the equity  entry for the growth of the innovative companies, max amount is 200.000 EUR (SK50 2014)

The subject of the tender:  A seed capital as a equity entry for the fast  growth of the innovative companies in their early stage of development.

The purpose of the tender is to:  

 • encourage the creation of new innovative companies and their further growth. The Found with the equity capital aims to support companies in their faster growth, in the faster introduction of new technological advances and in the penetration in the global markets.
 • integrating existing infrastructure in the Republic of Slovenia; the enterprise  and university incubators, technology parks and other entities for the enterprise promotion and educational institutions, which carry out the specialized programs for the development and promotion of the start-ups and mentoring programs, with companies into a single Slovenian entrepreneurial ecosystem.
 • encourage investments of the private investors (business angels, venture capital funds etc. ) in the seed phase of the development of the company. The Found holds the condition of the  seed equity investment with the participation of the private equity capital.

Objectives of the public tender, measured after the return of the investments are:

 • the increased number of created jobs in companies that receive funding (on average 3 new jobs per company);
 • the increased added  value per employee (on average 10% per company).

 Conditions for participation: The invitation addresses micro and small enterprises that:

 • have got at least 1 employee or fewer than 50 employees and have an annual turnover and/or annual balance sheet of total sum not exceeding 10 million EUR,
 • are organized as a limited liability company (d.o.o. ),
 • are younger than five years (from the date of the registration till the date of the application).
 • not quoted on the stock market,
 • not yet shared profits,
 • not result of the merger.

Learn more about conditions here.

Tender value: The tender resources available for the target group SK200 are up to a maximum of 1.400.000 EUR in the 2014. The amount of the investment for each company is 200.000 EUR.

Deadline: The deadline for the submission of applications is 17 October 2014

Additional information are available on telephone numbers: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 and (02) 234-12-85 or by  e-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si .

Tender documentation: Tender documentation is available at the headquarters of the Slovenian Enterprise Fund and on the websites: http://www.podjetniskisklad.si/ and www.startup.si/sk50.Slovenski podjetniški sklad ima odprta dva razpisa za lastniško financiranje:

 • SK50 2014 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR
 • SK200 2014 – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

Javni razpis – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014)

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Namen produkta je spodbujanje:

 • nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
 • nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
 • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter
 • spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilji javnega razpisa, merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so:

 • povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje)
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5 % na podprto podjetje).

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
 • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
 • so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK50 po tem razpisu v letu 2014 znaša največ do 1.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podje­tje iz ciljne skupine SK50 je 50.000 EUR.

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2014 je 10. 10. 2014

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-85 ali na e-naslovu: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/ ter www.startup.si/sk50.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Javni razpis – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR (SK200 2014)

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je:

 • spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge;
 • povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem;
 • spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Cilji javnega razpisa, merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so:

 • povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju 3 na podprto podjetje);
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10 % na podprto podjetje).

Pogoji za sodelovanje:  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
 • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
 • so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge),
 • ne kotirajo na borzi,
 • še niso delila dobička,
 • niso nastala z združitvijo.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2014 znaša največ do 1.400.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR.

Rok: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2014 je 17. 10. 2014.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02)234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-85 ali na e-naslovu: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani:http://www.podjetniskisklad.si/ ter www.startup.si/sk200.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.