Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2021 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dogodki

Le še 4 dni za prijavo na tekmovanje Start:up leta!

Le še 4 dni za prijavo na tekmovanje Start:up leta!

PODIM_zmagovalec

More than 380 participants on the roadshow events predict an increased interest for entrepreneurship

The deadline for submitting the application for the Start:up of the Year  competition closes at 10 March 2014 at midnight , that allows to Slovene start-ups to fight for the flattering title Start:up of the Year 2014 . In addition, they also receive high-quality feedback from the experts, greater media recognition, possible presentations in front of investors, new social contacts and up to 25 points for the tender P2 of the Slovenian Enterprise Fund. Organizers expect very short and end to the point business plans in which entrepreneurs describe key elements of their business models, which are at a level of the hypotheses or already confirmed facts.

The successful road-show tour, during which organisers of the competition visited nine places in Slovenia in the past month, predicts an increased interest for entrepreneurship. More than 380 enthusiastic participants of the educational – motivational events learned about fundamentals of advanced methodologies for building a start-up, received key information how to apply for the Start:up of the Year competition and for the tender P2 and received  practical advices from experienced entrepreneurs. In the month of February was organised a day-long workshop for preparing a winning business plan. The workshop attended more than 100 participants who want to apply for the competition.

Now it’s for real! Only four more days left to apply!

There are only four days left to submit the application. The deadline for the electronic application on the webside expires on Monday, 10 March 2014, at midnight. The emphasis in evaluating business plans, which are the mandatory part of the application, is going to be on the entrepreneurial team, knowledge and market size and the clarity of the business model design. Organizers expect very short and end to the point business plans in which entrepreneurs describe key elements of their business models, which are at a level of the hypotheses or already confirmed facts.

Promotion, feedback, network connections, and up to 25 points for P2 are waiting for participants!

The key added value of the participation in the competition is to raise the visibility of young companies and entrepreneurship among general and business public, to obtain a high-quality feedback of the business idea, the possibility to gain a presentation in front of domestic and foreign investors, series of networking trainings and meetings and the possibility to obtain up to 25 points for the tender P2 of the Slovenian Enterprise Fund in which a start-up can apply to acquire up to 74.000 EUR subsidies. Companies that apply receive in addition exactly what is need the most: infrastructure, access to capital, social network, mentoring, education, positive environment and basic entrepreneurial skills, provided by partners of the Initiative Start:up Slovenia and other cooperating partners of the entrepreneurial ecosystem.

zmagovalec podim

“Participation in the Start:up of the Year  has  brought us an  immediate involvement in start-up environment, which is extremely important in terms of your motivation. We have gained new knowledge, contacts, as well as personal confirmation of the business idea prospects. It is worth saying about the media recognition, which brings high added value, when you speak to potential partners.”

The main organizer of the competition is the Start:up Slovenia Initiative, in which is also involved RC ICT from Kranj, co-organisers are the Ministry of Economic Development and Technology and the Slovene Enterprise Fund, promotional partner is a public agency SPIRIT Slovenia. Organising the competition and events also involved many other partners of the entrepreneurial ecosystem. More information about the copetition can be found here. 

 PODIM_zmagovalec

Več kot 380 udeležencev roadshow dogodkov napoveduje povečano zanimanje za podjetništvo

10. marca ob polnoči se izteče rok za prijavo na tekmovanje Start:up leta, ki slovenskim startup podjetjem omogoča boj za laskavi naziv start:up leta 2014. Poleg tega jim prinaša tudi kakovostne povratne informacije strokovne komisije, večjo medijsko prepoznavnost, možnost predstavitve pred investitorji, nove socialne stike ter do 25 točk za razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Organizatorji pričakujejo zelo kratke in jedrnate poslovne načrte v katerih podjetniki opišejo ključne elemente poslovnega modela, ki so na ravni hipotez oziroma že potrjenih dejstev.

Uspešna road-show turneja, v sklopu katere so organizatorji tekmovanja v preteklem mesecu obiskali devet slovenskih krajev zgovorno dokazuje povečano zanimanje za podjetništvo. Na izobraževalno – motivacijskih dogodkih je več kot 380 navdušenih udeležencev spoznalo osnove sodobnih metodologij izgradnje startup podjetij, prejelo ključne informacije za prijavo na tekmovanje in razpis P2 ter prisluhnilo praktičnim nasvetom izkušenih podjetnikov. V mesecu februarju so organizatorji za več kot 100 udeležencev, ki se nameravajo prijaviti na tekmovanje, organizirali celodnevno delavnico za pripravo zmagovitega poslovnega načrta.

Sedaj gre zares! Le še štiri dni za prijavo!

Za prijavo so ostali le še štirje dnevi. Rok za elektronsko prijavo na na spletni strani tekmovanja se izteče v ponedeljek, 10. marca 2014 ob polnoči. Poudarek pri ocenjevanju poslovnih načrtov, ki so obvezni del prijave, bo na podjetniški ekipi, poznavanju in velikosti trga, ter na jasnosti opredeljenega poslovnega modela. Organizatorji pričakujejo zelo kratke in jedrnate poslovne načrte z jasno opredeljenimi in morebiti že celo s potrjenimi hipotezami poslovnega modela.

Promocija, povratna informacija, mreža povezav in do 25 točk za P2 čakajo sodelujoče!

Ključna dodana vrednosti sodelovanja v tekmovanju je dvig prepoznavnosti mladih podjetij in podjetništva v splošni kot tudi poslovni javnosti, pridobitev kakovostne povratne informacije za podjetniško idejo, možnost predstavitve pred domačimi in tujimi investitorji, serija izobraževanj in mreženjskih srečanj ter možnost pridobitve do 25 točk za prijavo na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada na katerem lahko podjetje pridobi 74.000 EUR subvencije.  Sodelujoča podjetja poleg zgoraj naštetega s sodelovanjem prejmejo točno to, kar najbolj potrebujejo: infrastrukturo, dostop do kapitala, socialno mrežo, mentorstvo, izobraževanja, pozitivno okolje in temeljno podjetniško znanje, ki ga zagotavljajo partnerji Iniciative Start:up Slovenija ter drugi sodelujoči partnerji podjetniškega ekosistema.

zmagovalec podim

“Sodelovanje na izboru Start:up leta nam je prineslo takojšnjo vključitev v start-up okolje, kar je izjemno pomembno z motivacijskega vidika. Pridobili smo veliko znanja, poznanstev, prav tako pa osebno potrditev perspektivnosti poslovne ideje. Velja omeniti še medijsko prepoznavnost, ki prinaša veliko dodano vrednost, ko se pogovarjaš s potencialnimi partnerji”, je povedal direktor in soustanovitelj podjetja Koofr d.o.o. Damjan Matičič, ki je bilo okronano z nazivom »Slovenski start-up leta 2013«.

Glavni organizator tekmovanja je Iniciativa Start:up Slovenija, kateri sodeluje tudi RC IKT iz Kranja, soorganizatorja sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad, promocijski partner je Javna agencija SPIRIT Slovenija. Pri organizaciji tekmovanja in dogodkov sodelujejo tudi številni drugi partnerji podjetniškega ekosistema. Več informacij o tekmovanju se nahaja na uradni spletni strani tekmovanja tukaj.