Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Maj 2023 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dogodki

Kako bo videti računovodstvo leta 2020

Kako bo videti računovodstvo leta 2020

The Pronet Kranj company, a member of the Technology Park Kranj, which develops IT software for accounting services, presents its vision of the future development of the accounting services.

Accounting services are an important part of the business operation of each company. Every entrepreneur tries to streamline and simplify them, which it may not always be easy. In the recession, many companies have faced a revenue reduction or even enterprises have stopped doing business. Therefore, some entrepreneurs have started to cut costs, also for accounting services, which has not often been the best decision.

Less manual work due to e-invoices

Introduction of e-invoices positively influences accounting services. The number of operation phases and the manual volume of work will be reduced, mostly related to copying data from documents, which is quite a burden and is time-consuming.  In any case, at least for those who have appropriate software solutions to support e-business and e-collaboration with customers, and to those, which will decide in the near future to upgrade their old system, in particular, with the e-cloud solution.

As much as possible without notepapers

Nowadays many entrepreneurs face a dilemma to have an internal or an external accounting. However, choosing the right IT solution and, in collaboration with the accountant, the right choice is at the glance.  First of all, it is necessary to choose the system that allows you to (as far as possible) paperless operations and an easy e-communication with all stakeholders, in short “SMAC” – Social, Mobile, Analytical and Cloud. These are today the mainstream solutions of innovative entrepreneurs.

Distance process control

Today entrepreneurs can manage almost all company processes over distance. In addition, they are able to issue e-invoices, with the smartphone can scan received documents, issue cash accounts in the field, manage the cash account etc. In particular, if such a system enables virtual communication in a natural language. In this case, the user doesn’t need to waste time reading the manual or learning application usage. The system can be started easily, immediately, in a natural way. If the entrepreneur has such system, then there is no need for the accounting officer to be in the office or 150 kilometres away.

The main accentuation in the basic part

IT-support for accountants and accounting services work in Slovenia is already at a rather high level. There are systems, in particular those in the cloud, which provide really excellent support for accounting in their e-dealings with customers, in the reduction of the manual work to enter data, automatic entry in the accounts and reports, and even in the case of the admission calls and replying to customers (using artificial intelligence).  Such technology allows accountants to be really able to devote their time service their clients on the accounting and tax advice.

Pronet_AccBOX_300dpiPodjetje Pronet Kranj, član Tehnološkega parka, ki razvija IT programsko opremo za računovodske storitve, predstavlja svojo vizijo razvoja računovodskih storitev prihodnosti.

Računovodske storitve so pomemben sestavni del poslovanja vsakega podjetja. Vsak podjetnik jih poskuša racionalizirati in poenostaviti, kar pa vedno ni lahko. V recesiji so se prihodki številnih podjetij zmanjšali ali pa so podjetja celo nehala poslovati. Zato so nekateri podjetniki začeli zniževati stroške tudi pri računovodskih storitvah, kar pa se pogosto ni izkazalo za najboljšo odločitev.

Zaradi e-računov manj ročnega dela

Uvedba e-računov bo na računovodske servise vsekakor vplivala pozitivno. Zmanjšala jim bo število opravil in obseg ročnega dela, to je prepisovanja podatkov z dokumentov, ki jih zdaj precej bremeni in jim vzame veliko časa. Vsekakor vsaj tistim, ki imajo ustrezno programsko rešitev za podporo e-poslovanja in e-sodelovanja s strankami, in pa tistim, ki se bodo v bližnji prihodnosti odločili za posodobitev starega sistema, predvsem s kako rešitvijo v oblaku.

Čim več brez papirja

Notranje ali zunanje računovodstvo je danes dilema marsikaterega podjetnika. Vendar pa se ta ob izbiri prave IT-rešitve ter v sodelovanju z njihovim računovodjem lahko precej poenostavi. Predvsem je treba izbrati sistem, ki omogoča (čim bolj) brezpapirno poslovanje in enostavno (e)komunikacijo z vsemi deležniki, skratka v smeri »SMAC« – socialno, mobilno, analitično in v oblaku. To so danes glavna vodila novega vala inovativnih podjetnikov.

Vodenje procesov na daljavo

Podjetniki že danes lahko skoraj vse potrebne procese za vodenje podjetja upravljajo na daljavo. Poleg tega, da sami izdajajo e-račune, lahko s pametnim telefonom tudi skenirajo prejete dokumente, izdajajo gotovinske račune na terenu, vodijo gotovinsko blagajno in podobno. Še posebej, če tak sistem omogoča komunikacijo v naravnem jeziku. V tem primeru uporabniku ni treba izgubljati časa z branjem priročnika oziroma učenjem uporabe aplikacije. Enostavno začne uporabljati sistem takoj, po naravni poti. Če imamo tak sistem, potem ni več pomembno, ali je računovodja v naši hiši ali 150 kilometrov proč.

Poudarek na osnovnem delu

IT-podpora delu računovodij in računovodskih servisov je v Sloveniji že na precej visoki ravni. Obstajajo sistemi, predvsem taki v oblaku, ki računovodskim servisom zagotavljajo res odlično podporo pri njihovem (elektronskem) poslovanju s strankami, pri zmanjševanju obsega ročnega vnosa, avtomatskem knjiženju in pripravi poročil ter celo pri sprejemu klicev in odgovarjanju strankam (z uporabo umetne inteligence). Taka tehnologija jim omogoča, da se lahko zares posvetijo svojemu osnovnemu delu, to je računovodsko in davčno svetovanje ter dejanska, vsebinska podpora strankam.

Pronet_AccBOX_300dpi